queen

UDRU

เลื่อนลงด้านล่าง

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย
สบายดี อีสานกรีน

วันที่ 18- 20 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

การจัดการเรียนการสอน ในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
และ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้นำทางปัญญา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ