มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อัตลักษณ์

ผู้นำทางปัญญา ที่พึ่งพาของท้องถิ่น


เอกลักษณ์

แหล่งสร้างปัญญา ที่พึ่งพาทางวิชาการ สู่การพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 มีราชบุรุษเพิ่ม การสมศีล ทำหน้าที่แทนครูใหญ่ เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรมณฑล โดยรับนักเรียนชายที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี นักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนทุนจากจังหวัดต่าง ๆ ในมณฑล...

2514

2566