tcas2562

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พฤศจิกายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ย้อมสีธรรมชาติจากบัวแดง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ชั้น 1 อาคารศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อบรมฟรี!!!

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญทุกท่าน
ชม ชิม ช้อป แชะ

ทุกวันพุธ 11.00-17.00 น.
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้นำทางปัญญา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ