tcas2562

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พฤศจิกายน 2561

งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ
NHESSE-WiRII

National Higher Education Support Staff Exhibition on Work Improvement, Research, Inventions, and Innovation.

วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561

กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญทุกท่าน
ชม ชิม ช้อป แชะ

ทุกวันพุธ 11.00-17.00 น.
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้นำทางปัญญา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ