ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2560
(เพิ่มเติม)


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะรับผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับ คลิกที่นี่  (แก้ไข ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09:24 น.)

พิมพ์ใบรายงานตัว


เอกสารประกอบการสมัคร และ การรายงานตัว

1. บัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

3. ใบแสดงผลการเรียน ถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ

4. รูปถ่าย ชุดนักศึกษา 2 รูป

5. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว

- คณะวิทยาการจัดการ และ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  8,350 บาท

- คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยี (ยกเว้นวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 10,350 บาท

- คณะเทคโนโลยี หลุกสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 15,350 บาท

- คณะเทคโนโลยี หลุกสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม 13,350 บาท

 

ในที่นี้ เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมหอพักล่วงหน้า 500 บาท

ยังไม่ได้จ่ายค่าหอพักเต็มจำนวน ถ้าจ่ายค่าหอพักเต็มจำนวน จะต้องเพิ่มอีก 3,500 บาท

(หอพักห้องละ 4,000 บาท/ภาคเรียน)