ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและวิศวกรรมพลังงาน จัดโครงการค่ายวิศวกรรมพลังงาน ครั้งที่ 1

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร TB3 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  สามพร้าว ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ค่ายวิศวกรรมพลังงาน  ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของสาขาวิศวกรรมพลังงาน และเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน รู้คุณค่าและรู้จักอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศและของโลก

กิจกรรมภายในค่ายวิศวกรรมพลังงาน มีการให้ความรู้ทางวิชาการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยผ่านรูปแบบฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน การให้ความรู้วิชาความถนัดทางวิศวกรรม เพื่อเป็นแนวทางการทำข้อสอบเข้าสาขาวิซวกรรมพลังงาน และกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนาน โครงการค่ายวิศวกรรมพลังงาน ครั้งที่ 1 ได้รับความสนใจ มีนักเรียนมัธยมปลาย ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน 72 คน

โครงการค่ายวิศวกรรมพลังงาน

โครงการค่ายวิศวกรรมพลังงาน

โครงการค่ายวิศวกรรมพลังงาน

โครงการค่ายวิศวกรรมพลังงาน