ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่นชมยินดี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ

ผศ. ณัฏฐานุช เมฆรา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับ “รางวัลชนะเลิศด้านความสำเร็จทางวิชาการ สาขากฎหมาย ประจำปี 2560” จาก The Anglo-Thai Society ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดมอบให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยทั่วสหราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะจากความสำเร็จทางวิชาการที่โดดเด่น และเป็นผู้มีงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย และต่อโลกโดยทั่วไป พิธีมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ในโอกาสนี้ นายพิษณุ สุวรรณะชฏ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลด้วย

นอกจากนี้ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ผศ. ณัฏฐานุช เมฆรา ยังได้รับเกียรติจากสำนักข่าว BBC  ในการขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลอีกด้วย โดย ผศ. ณัฏฐานุช เมฆรา ได้ทำวิจัยในหัวข้อเรื่อง “ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุมขังในคดียาเสพติด : ความท้าทายในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมและการนำ ‘ข้อกำหนดกรุงเทพฯ’ มาใช้ในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ” อันเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยที่ ผศ. ณัฏฐานุช เมฆรา ได้จัดทำรายงานต่อโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ เป็นผลให้ได้รับการยกย่องและเชิดชูจากสมาคมวิจัยด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน อันเป็นมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่เป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จ ที่อาจารย์สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย มา ณ โอกาสนี้

รางวัลชนะเลิศด้านความสำเร็จทางวิชาการ สาขากฎหมาย ประจำปี 2560

รางวัลชนะเลิศด้านความสำเร็จทางวิชาการ สาขากฎหมาย ประจำปี 2560

รางวัลชนะเลิศด้านความสำเร็จทางวิชาการ สาขากฎหมาย ประจำปี 2560