ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 9  มีนาคม 2561  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.จรูญ ถาวรจักร์  อธิการบดี เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท และมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อย ระดับชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่สำเร็จ การศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

เดือนมีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จขั้นหนึ่ง  คณะครูจึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตน้อยระดับอนุบาล 3 เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 31 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 58 คน

ทั้งนี้  โรงเรียนสาธิตอนุบาลฯ ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ในระดับชั้นบริบาล ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 โดยจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูเด็กวัย 2-5 ขวบ ให้สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการทุกด้านตามศักยภาพ  โดยในปี พ.ศ.2552 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสุขในการดำรงชีวิต เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับสูงต่อไป

พิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียน

พิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียน

พิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียน