ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อบรมแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ ปี 2562-2566 และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมหนองหานแกรนด์ โฮเทล แอนด์รีสอร์ท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562-2566 และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนบริบทที่เปลี่ยนไปในสถานการณ์ปัจจุบัน

อบรมแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ

อบรมแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ

อบรมแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ