ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ในโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่)

วช. ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยร่วมมือกับกับหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการจัดฝึกอบรม ทั้งสิ้น ๑๖ รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน ๙๐๔ คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วช. มีแผนจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเพิ่มเติม จำนวน ๔ รุ่น ดังนี้

1) ภาคกลาง เครือข่าย มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

2) ภาคใต้ เครือข่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

4) ภาคเหนือ เครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ในการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ให้มีวิทยากรที่มีคุณภาพจำนวนมากและสามารถดำเนินการฝึกอบรมนักวิจัย (ลูกไก่) ตามหลักสูตรที่ วช. กำหนด และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง วช. กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพเป็นจำนวนมากต่อไป

โครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

โครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

โครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย