ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 17

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการจัดอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในส่วนภูมิภาค (Boot Camp) โดยใช้สถานที่อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมในระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) จำนวน 15 ศูนย์ และจะเปิดศูนย์ให้ครบ 18 ศูนย์ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ จาก บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย สำหรับศูนย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Boot Camp 17

Boot Camp 17

Boot Camp 17