ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีอาจารย์เข้าร่วม จำนวน 80 ท่าน เข้าศึกษาดูงานโครงการต่างๆ เช่น งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง ศึกษาทดลองและพัฒนาการประมงน้ำจืด ส่งเสริมการเลี้ยงปลาบ่อ และในกระชังในอ่างเก็บน้ำ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ปรับปรุงทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ศึกษาและทดลองการเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ดินและน้ำวิจัยทดสอบ ถ่ายทอดความรู้แก่ราษฎรเพื่อให้พัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ และทักษะการทำงานในชุมชนท้องถิ่นได้ และสามารถนำไปประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการในการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์