ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561  อาจารย์พรภัทรา จำเริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.ศิลปชัย เจริญ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวม 15 ท่าน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านงานประกันคุณภาพ งานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากชุมชนผ้าทอมือในเครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ และมีศิลปินลูกทุ่ง หมอลำ อาทิ ณัฐพร จ่าโส , ดอกฟ้า เพชรภูพาน , รุ่งนภา เพชรอุบล , สมจิตร บ่อทอง เป็นต้น ร่วมให้การต้อนรับ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง