ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อบรมบัญชีและพัสดุ เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารและปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารและปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ”

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางหรรษา เวียนเป๊ะ นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาววิภา มิ่งมงคลศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ บุคลากรของคลังจังหวัดอุดรธานี มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจหลักการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 120 คน จากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

อบรมบัญชีและพัสดุ

อบรมบัญชีและพัสดุ

อบรมบัญชีและพัสดุ