ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 11.14  น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมาบูรณาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การใช้เพลงประกอบการสอน รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ครูผู้สอน โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ด้วยการจัดฝึกอบรมในห้วงปิดภาคเรียน และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จากอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ ต่อมาในปี 2533 จำนวนนักเรียนลดลง จึงได้ยุบไปเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ และเมื่อปี 2560 ราษฎรได้ขอจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้การรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของบุตรหลานที่ต้องเดินทางไกล ปัจจุบัน เปิดสอนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 106 คน

เวลา 14.02 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู อำเภอเซกา หรือเดิมคือ โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ สาขาบ้านคำชมภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เมื่อจำนวนนักเรียนลดลง ได้ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ ซึ่งอยู่ห่างไป 5 กิโลเมตร ทำให้บุตรหลานราษฎรบ้านคำชมพู ลำบากในการเดินทาง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จึงได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู และเปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เปิดสอนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 143 คน ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่สำคัญได้นำปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ ควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการ เน้นเสริมสร้างภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างรายได้ให้นักเรียน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ปฏิบัติภารกิจในการสนองโครงการในพระราชดำริ  โดยมีโครงการความร่วมมือในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และหนองบัวลำภู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   อีกทั้ง มหาวิทยาลัยฯ ยังได้สนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน  เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กนักเรียน  สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย  สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์-เลี้ยงปลา และการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียนอีกด้วย

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.