ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมอาคาร 19  ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และได้รับเกียรติจากนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้บรรยายให้ข้อคิดกับผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ขึ้น  โดยเชิญผู้นำนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ เข้ารับฟังการชี้แจง  เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมกับงานประกันคุณภาพของนักศึกษา และมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ตลอดจนสามารถวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  อย่างเป็นระบบ

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา