ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 4 กรกฎาคม 2561

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 4 กรกฎาคม 2561 โดยความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้บูรณาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 4 กรกฎาคม 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2561เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ การจัดนิทรรศการมีชีวิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  สาธิตถ่ายทอดภูมิปัญญา รวมทั้งจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลง และการประกวดวาดภาพ

นิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี