ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

SEA-Teacher Project

SEA-Teacher Project (ซี - ทีชเชอร์ โปรเจคต์)

โครงการ SEA-Teacher Project (ซี - ทีชเชอร์ โปรเจคต์) ประจำปีการศึกษา 2561หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสำนักงาน SEAMEO ประเทศไทย และ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 8 คน จากทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มาฝึกประสบการณ์การสอนในโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2561 – 3 กันยายน 2561 โดยกำหนดการฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ได้แบ่งห้วงเวลาการฝึกออกเป็น 4 สัปดาห์ คือ สัปดาห์ที่ 1 การสังเกตการณ์สอน สัปดาห์ที่ 2 การช่วยสอน  สัปดาห์ที่ 3 ฝึกปฏิบัติการสอน และสัปดาห์ที่ 4 สรุปและสะท้อนผล

ตลอดระยะเวลา 1 เดือน นอกจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแล้ว นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน รวมไปถึงการไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดอุดรธานี อาทิเช่น การไปสักการะและขอพร "อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม”  นั่งรถรางชมสถานที่รอบเมืองอุดรธานี และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ส่งนักศึกษาจำนวน 2 คน จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เดินทางไปฝึกประสบการณ์การสอน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

SEA-Teacher Project

SEA-Teacher Project


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี