ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

มรภ.อุดรธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง มรภ.อุดรธานี กับ มมส.

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ในการรับเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ให้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน และให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์

โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการฝึกทักษะทางวิชาการพยาบาลและการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การรับนิสิตที่มีศักยภาพเข้าสู่การเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร แบ่งปันข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร และรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตามความต้องการขององค์กร และมหาวิทยาลัยมหาสารคามยินดีที่จะสร้างความร่วมมืออันจะนำมาซึ่งความสนใจและประโยชน์ร่วมกัน

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี