ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหกรรมเกษตรปลอดภัย

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ งาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย สบายดี อีสานกรีน" (Sabaidee-ESAAN GREEN) ชูคอนเซ็ปเกษตรปลอดภัย สู่เกษตรอินทรีย์ ทั้งการผลิต คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์  สร้าง brand awareness เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย สบายดี อีสานกรีน" (Sabaidee-ESAAN GREEN) โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  นายภาคภูมิ ปุพมาศ  ประชารัฐจังหวัด นายสะไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  และผู้แทนจาก 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 เข้าร่วมในพิธีเปิด

มหกรรมเกษตรปลอดภัย สบายดีอีสาน กรีน  จัดโดยความร่วมมือของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 รวม 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ   เลย หรือเรียกว่า กลุ่มจังหวัดสบายดี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เครือข่ายประชารัฐจังหวัด กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด เครือข่ายเกษตรกรและภาค  ประชาชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตเครือข่ายการผลิตและศูนย์กลางการค้าเกษตรของจังหวัดและ  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ให้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ส่งเสริมการสร้าง   brand awareness ของผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตอาหาร ปลอดภัย  สู่เกษตรอินทรีย์

กิจกรรมในงานมีนิทรรศการ การพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รวม 15 ศูนย์ / ช็อป ชิม สินค้าแปรรูปเกษตรอินทรีย์  รับฟัง การเสวนาให้ความรู้ การอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต  – การแปรรูปสินค้า- การตลาด – Business Matching  กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  สาธิตการประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  เพลิดเพลินไปกับการ แสดงศิลปวัฒนธรรม จากศิลปิน ดารา  ระยะเวลาจัดงาน  ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหกรรมเกษตรปลอดภัย

มหกรรมเกษตรปลอดภัย

มหกรรมเกษตรปลอดภัย

มหกรรมเกษตรปลอดภัย


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี