ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ฟ้อนนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน

ฟ้อนนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน ท่ารำประยุกต์ 32 ท่า

วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.กฤตฏ์  ชมภูวิเศษ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟ้อนนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน ท่ารำประยุกต์ 32 ท่า และฝึกซ้อมหมอลำเรื่องต่อกลอนอุสา-บารส

สำนักศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟ้อนนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน ท่ารำประยุกต์ 32 ท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนท่ารำ นำมาบูรณาการสร้างสรรค์ท่าฟ้อนพื้นบ้านอีสานหมอลำเรื่องต่อกลอนให้แก่นักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากศิลปินหมอลำพื้นบ้านอีสาน อาทิ นายสมจิตร บ่อทอง,นางพัชรี แก้วเสด็จ,นางณัฐพรจ่าโส โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

ฟ้อนนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน

ฟ้อนนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน

ฟ้อนนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี