ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ลานศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมเต้นแอร์โรบิคต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำทีมนักศึกษาร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน และแสดงเจตนารมย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภท  พร้อมทั้งร่วมกันแสดงออกทางสัญลักษณ์ เทเหล้า เผาบุหรี่ และสิ่งเสพติด  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าช่วงเย็นก่อนเริ่มกิจกรรมจะมีฝนตกอย่างหนัก แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมแต่อย่างใด

IMG 9917