ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน และมลสารทางอากาศสำหรับประเทศ ไทย (Monitoring of Microclimate and Air Pollutions in Thailand) ให้แก่ อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้ง 4 ชั้นปี จำนวน 384 คน ณ ห้องประชุมสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี อธิการบดี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ กล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยาย