ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 24 ตุลาคม 2558   ณ  ปะรำพิธี สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดี  นำคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา ร่วมทำบุญกุ้มข้าวใหญ่  ในงาน “รักษ์ฮีตสิบสอง  คองสิบสี่ ครั้งที่ 7  ฮีตเดือนยี่ : บุญกุ้มข้าว ” ที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาไทย  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล  โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

nov 03 2015 01

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำลองพิธีทำขวัญข้าวขึ้นเล้า  ขบวนแห่ สาธิต  ฮีตเดือนยี่ : บุญกุ้มข้าว และการงันบุญกุ้มข้าว  เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี      ฮีตสิบสองของชาวอีสาน

nov 03 2015 02

สำหรับ “บุญกุ้มข้าวใหญ่” หรือบุญคุณลานนั้น  เป็นประเพณีของชาวอีสานที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชนที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน  มักจัดขึ้นในเดือนยี่หลังจากการเก็บเกี่ยว โดยการนำข้าวมาโฮม (รวม) กันที่ลานกลางบ้าน เพื่อสู่ขวัญข้าวและทำบุญตักบาตรร่วมกัน

nov 03 2015 03

nov 03 2015 05