ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ลานศิษย์เก่า  ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึก 14  กุมภาพันธ์  วันสถาปนาสถาบันราชภัฏ ประจำปี 2559  โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏทั้งมวล  โดยผู้แทนคณะ หน่วยงานต่างๆ และผู้นำนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จากนั้นอธิการบดี  วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ นำกล่าวถวายราชสดุดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดจัดงาน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า คนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535  และทรงโปรดเกล้าให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

IMG 1136

IMG 1124