ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 10 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุม ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์  อธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบข้อเขียนภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.  ประจำปี 2559  ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม และ 21 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้สอบ ประมาณ 60,000 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  รับเป็นศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค

โดยมหาวิทยาลัย ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด  เทศบาลนครอุดรธานี  หอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด  บริษัทขนส่ง  ผู้แทนโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการให้บริการ  การรักษาความปลอดภัย การจราจร ที่พัก อาหาร และอื่นๆ  โดยมีผู้แทนจาก สำนักงาน ก.พ. ร่วมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และปัญหาต่างๆ ที่จะขอความอนุเคราะห์จากทางหน่วยงานในจังหวัด  เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมเตรียมความพร้อม การสอบ ภาค ก.

ประชุมเตรียมความพร้อม การสอบ ภาค ก.

ประชุมเตรียมความพร้อม การสอบ ภาค ก.