ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เครือข่ายศูนย์ภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเวียดนาม) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการอบรม ครูผู้สอนภาษาเวียดนาม ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ โดยมี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานสบการณ์วิชาชีพฯ โดยมี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ในปัจจุบันการเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากแล้ว ภาษาเพื่อนบ้านก็นับว่ามีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะภาษาเวียดนาม ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศภายหลังจากที่มีการเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเวียดนาม) ซึ่งมี 3 ศูนย์ ประกอบด้วย โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จึงจัดโครงการอบรม ครูผู้สอนภาษาเวียดนาม ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านภาษาเวียดนาม และสามารถนำเอาเทคนิคเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาเวียดนามจากโรงเรียนต่างๆ รวมจำนวน 26 คน โดยได้รับเกียรติจาก กระทรวงศึกษาธิการประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นคณะวิทยากร

 

โครงการอบรม_ครูผู้สอนภาษาเวียดนาม_ประจำปี_2559

โครงการอบรม_ครูผู้สอนภาษาเวียดนาม_ประจำปี_2559

โครงการอบรม_ครูผู้สอนภาษาเวียดนาม_ประจำปี_2559

โครงการอบรม_ครูผู้สอนภาษาเวียดนาม_ประจำปี_2559