ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 12 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุม  คณะวิทยาศาสตร์   ผศ.ดร.สุวิทย์  นามมหาจักร  รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี  ประจำปี 2560 ในหัวข้อ นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ร่วมกับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นศาสตร์ ที่กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมาก  ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กร และเผยแพร่ความรู้สู่เยาวชนของชาติต่อไป

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครูระดับมัธยมศึกษา นักเรียน และนักศึกษา  ในพื้นที่ จ.อุดรธานี รวม 80 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560  โดยใช้วิทยากรจากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

02

03

04

05

06

07

08