ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สพป.อุดรธานี เขต 1 จัดงานวันครู (ครั้งที่ 61) ประจำปี 2560 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู

วันที่ 16 มกราคม 2560  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการจัดงานวันครู (ครั้งที่ 61)  ประจำปี 2560 โดยมีครูอาจารย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 20  และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดงานวันครู มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษา ของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันงามของชาติ และเพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน  นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู

กิจกรรมงานวันครูจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2560  มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป  พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  พิธีจุดเทียนชัยถวายมาลัยกร  การอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรี  สารวันครูจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  สารวันครูจากประธานกรรมการคุรุสภา  และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรครู  รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560  รางวัลครูดีศรี สพป.อด.1  และรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น

สำหรับ ในปีนี้มีบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้ารับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 15 ท่าน  ได้แก่ ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล , ผศ.ดร.ศิริ ดวงพร , ผศ.นิพล สังสุทธิ , ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ , ผศ.จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์ , ผศ.ไพบูลย์ บุพผา , ผศ.เดชอนันต์ บุญผัน , ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม , ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต , ดร.อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ , ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ , รศ.ประภากร แก้ววรรณา , รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ , ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง และอาจารย์เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร

02

03

04

05

06

07

08

08