ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ต้อนรับคณะจาก Southwest Minnesota State University , U.S.A. ในโอกาสเข้าเยี่ยมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และพบปะศิษย์เก่า

วันที่  13 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดี  พร้อมด้วย  ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  , คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย  และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Dwight C.Watson  รองอธิการบดี , Dr. Sharon Kabes , และ Dr. Dennis Lamb  จาก  SMSU : Southwest Minnesota State University , U.S.A. ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2560 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  คณะจาก SMSU  ได้เข้าพบ    ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี  โดยมี ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดี  , ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย  และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยคณะจาก SMSU  ได้เยี่ยมเยียนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือเกี่ยวกับการทำข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มเติม  รวมทั้งเยี่ยมชมการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา   และร่วมพบปะกับคณะศิษย์เก่าที่เคยเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่  SMSU

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ กับ SMSU ในการส่งนักศึกษาระดับปริญญาเอก ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารการศึกษาในสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิต และค่านิยมชาวอเมริกัน รวมทั้งฝึกฝนประสบการณ์จริงในการใช้ภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปริญญาเอก ให้เป็นผู้นำทางการบริหารการศึกษา วิชาการ วิจัย และเป็นนักบริหารมืออาชีพ  นอกจากนี้  SMSU ยังได้ให้ทุนแก่นักศึกษาไทยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษา ณ SMSU เป็นเวลา 6 เดือน  และจะมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย

may-17-2017-b

may-17-2017-b

may-17-2017-b