ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณาจารย์และบุคลากร ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนผู้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  คณาจารย์และข้าราชการ  ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนผู้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)   โดยผลการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนผู้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)  ได้แก่  1.ผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ 99 คะแนนเสียง , 2. ดร.อรรจนา ด้วงแพง  84 คะแนนเสียง  จำนวนมีผู้มาใช้สิทธิ์ 303 คน คิดเป็นร้อยละ 66.74  จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 454 คน ไม่มาใช้สิทธิ์ 151 คน บัตรเสีย 2 ใบ และไม่ประสงค์ลงคะแนน 11 ใบ

26-may-2017-a

26-may-2017-a

26-may-2017-a

26-may-2017-a