ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่นชมยินดีนักศึกษาคนเก่ง การประกวดการเขียนโครงการตามหลัก PDCA

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ผศ.วราพร กรีเทพ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อ.ฐาปนี  เพ็งสุข และ อ.คมกริช สนิทชน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นำนักศึกษาที่ได้รางวัลจากการประกวดเขียนโครงการตามหลัก PDCA  เข้ารายงานตัวกับ ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์  อธิการบดี  ในโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย  ได้แก่ นายสุรชัย คำภาตัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ , นางสาวเนตรนภา หงษ์ทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,นายวัชรินทร์ ผลบุญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 , นางสาวรสิตา ศรีวิโรจน์ และนายกรกฎ นาคคำ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดการเขียนโครงการตามหลัก PDCA  โครงการผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

26-may-2017-b

26-may-2017-b

26-may-2017-b