ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อธิการบดี และคณะ  ส่งมอบงาน ในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะรองอธิการบดี รศ.โสภณ แดงประวัติ , รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ , ผศ.เกรียงไกร ศิริวัฒนกุล และ ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร  ทำพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งบริหาร  เนื่องในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่ง  ปีบริหาร พ.ศ.2556 – 2560  โดยมี ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ดร.วิบูล เป็นสุข ตัวแทนคณะผู้บริหาร  เป็นผู้แทนรับมอบงาน