ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง สถานศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา ผศ.ดร. ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง สถานศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2558

โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ภาคทฤษฎี ไปปฏิบัติจริงในสถานศึกษา และให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการสอน การจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง สถานศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางแก้ไขปัญหา  รวมทั้งเป็นการวางแผนเตรียมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาร่วมกัน

jun-06-2017-a

jun-06-2017-a

jun-06-2017-a

jun-06-2017-a

jun-06-2017-a

jun-06-2017-a