ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประจำปีการศึกษา 2559

กองพัฒนานักศึกษา มอบทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 5 มิถุนายน 2560  ผศ.น.สพ.ด.ฤทธิชัย พิลาไชย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ฉิมมะลี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ผู้ปกครองของ  นายวรวุฒิ บุญเกิด นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ที่เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักศึกษา มา ณ โอกาสนี้