ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี และคณะรองอธิการบดีทุกท่าน ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย เป็นจำนวน 50,000 บาท ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีนางสุนิสา ดีนาง และนางสาวหทัยนันท์ สุขรมย์ เลขานุการอธิการบดี เป็นผู้แทนมอบ และนางสาวรัชดาวรรณ พิทักษ์วาปี หัวหน้างานคลัง เป็นผู้แทนรับมอบ