ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 16 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ อาจารย์สมพิศ ทองสุก ที่ปรึกษากิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร , อาจารย์ศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ,อาจารย์ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร  และคณะเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 50 คน  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างสองเครือข่าย ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันและเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

02

03