ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่  “การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0”  ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมทองกวาว  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ให้โอวาท และกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0”  โดย ผศ.จรูญ ถาวรจักร์

ในปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ (เพิ่มเติม) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน ในภาคเรียนใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งพนักงานอาจารย์จะได้พบกับอธิการบดี คณะผู้บริหาร และต้นสังกัดคณะ สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการทำความรู้จัก ตลอดจนสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพรวมมหาวิทยาลัย ตลอดจนนโยบายข้อปฏิบัติต่าง ๆ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560  ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่พนักงานอาจารย์ อาทิ การทำผลงานวิชาการ , ระเบียบราชการ, จิตวิทยาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา , ทักษะการสอน การเตรียมการสอน เทคนิคการสอน และการเขียนจุดประสงค์การสอน, วิธีการสอนในระดับอุดมศึกษา, การวัดประเมินผล และการออกข้อสอบ, การวางตน บุคลิกภาพ และการแต่งกาย  โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน 20 คน

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่