ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การสื่อสารเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร และเพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)ในปัจจุบัน การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจ ความเชื่อมั่น โอกาส และเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการนำพานักศึกษาของเราให้ก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารเชื่อมโยงและพัฒนาประเทศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยได้เชิญ  1. รศ.ดร.มารินา  เกตุทัต คาร์นส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  2. ผศ.ดร.สายัน แก่นนาคำ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยดำเนินกิจกรรมแบบนันทนาการ การเล่นเกมส์ภาษาอังกฤษที่จะฝึกการพูด การฟัง  การแนะนำตัวเองเบื้องต้น การทำงานเป็นกลุ่มเพื่อรู้จักคำศัพท์ที่เป็นประโยชน การฝึกการแต่งประโยคบทสนทนาระหว่างกลุ่ม เป็นต้น

02

03

03

03