ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่นชมยินดี นักศึกษาคนเก่ง สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ คว้ารางวัล ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 27 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ผศ.ดร.นพรัตน์  ธรรมวงษา รองคณบดีคณะเทคโนโลยี  นำทีมอาจารย์ และนักศึกษา เข้ารายงานตัวกับ ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี ในโอกาสที่นักศึกษาสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ คว้ารางวัล ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10  ได้แก่ นายคมชาญ คำยอง สมาชิกทีมเขื่อนดิน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ  คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10  โดยมี ผศ.บรรณญัติ บริบูรณ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ   และนายวิทวัฒน์ จันทพิบูลย์ สมาชิกทีมพอเพียง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
โดยมี ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์  เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ทั้งนี้  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค),สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Robot Design Contest 2017, RDC2017) ในหัวข้อ “รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร” ซึ่งมีการแข่งขันของเยาวชนในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จากทั้ง 4 ภูมิภาค รวม 16 ทีม เพื่อค้นหาทีมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (IDC RoboCon 2017) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

02

03