ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ราชภัฏอุดร จับมือ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ 14 องค์กรสถาบัน  MOU ส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนของชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารวิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3/2560  ระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรเครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้านทุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีแนวคิดจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ในการร่วมป้องกันและต่อต้านทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านทุจริตในปี 2559 จำนวน 3 ครั้ง มีมหาวิทยาลัยและองค์กรแนวร่วมต้านทุจริต ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านการทุจริต จำนวน 28 สถาบัน  และในปี 2560 ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่16 มกราคม 2560 และ 4 พฤษภาคม 2560  มีองค์การแนวร่วม 21 สถาบัน

สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 3/2560 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน และจัดให้มีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ     ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต , รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น , นายทศพร รัตนมาศทิพย์  และนางศิริรัตน์ วสุทัต กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเสวนา

02

03

04

05

06

07