ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2560  ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ  ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  ผู้บริหาร และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ในด้านการปฏิบัติงานบุคลากร ระบบบริหารจัดการ  งานกิจกรรมนักศึกษา   ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   โดยมีนางวิลาวัณย์   ฉิมมะลี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และผู้แทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี