ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) 2017 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาผลงานให้มีศักยภาพสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าแข่งขันจำนวน 3 ทีมคือ No Sound, คอมพานี และ Tadum Team  จากจำนวนทั้งหมด 12 ทีม ผลปรากฏว่า   Tadum Team ประกอบไปด้วยนักศึกษาคือนายอุทัย มูลปาก และนายฉัตรธิพงษ์ รุ่งแจ้ง มีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ณรรฐวรรณ์  พูลสน สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้นำเสนอผลงานชื่อ ARShowPow! ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนการทำโครงการจำนวนหนึ่งแสนบาท  และได้รับรางวัลพิเศษรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับทุนการศึกษาหนึ่งหมื่นบาทพร้อมโล่รางวัล ซึ่งจะมีการทำสัญญาและแสดงผลงานต้นแบบในเดือนกันยายน 2560 ต่อไป

02

03