ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

udrusciday2017 cover

Download สูจิบัตร คลิกที่นี่


วันที่  28 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ดร. ชาติชาย ม่วงปฐม  รักษาราชการแทนอธิการบดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2560  โดยมี ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย  รองอธิการบดี และผู้แทนคณะ สำนัก หน่วยงานร่วมประชุม

ที่ประชุมได้มีมติ จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560  ในปีนี้มีธีมงาน “นวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0”  ให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประเทศไทย ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดจัดงานวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ความรู้และวิทยาการแก่ประชาชนในพื้นที่  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจทางด้านวิชาการ เป็นการเปิดโลกทัศน์สู่คลังความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของนักศึกษา งานวิจัยต่างๆ การแนะนำสาขาวิชา การบรรยายทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ การตอบปัญหาอาเซียน การประกวดสุนัขและแมว  การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร การแสดงดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ  นิทรรศการผ้าไทย  การเดินแฟชั่นผ้าไทย นิทรรศการจากศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ,นิทรรศการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ , คลินิกเทคโนโลยี , ประกวด Science Show , แข่งขันตอบปัญหา – ทักษะทางวิทยาศาสตร์ , สาธิตการใช้พลังงานทดแทน,  ประกวดหุ่นยนต์, แข่งขันจรวดขวดน้ำ , บรรยาย-เสวนา ทางวิชาการ , การสอนผลิตสื่อการเรียนการสอนและโครงงานนักศึกษา , การแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน ประกวดร้องเพลง เทศกาลอาหารนานาชาติ  เป็นต้น

นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมการประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการต่างๆ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  , แข่งขันต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ , แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,ประกวดวาดภาพ ,  เลือกซื้อหนังสือ สินค้าโอท็อป , กิจกรรมบันเทิงและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมชมงานได้ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรมต่าง ๆ 

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

scisci

คณะวิทยาการจัดการ

MSfestival

คณะเทคโนโลยี

techno

- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท CMS (Joomla 3.x)  วันที่ 17 สิงหาคม 2560

- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

การแข่งขันคำคม ครั้งที่ 2
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword Game) ครั้งที่ 9
การแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (A-Math Game) ครั้งที่ 6

 udrusciday2017 cover2