ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อบรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมอาคาร 19   ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี กล่าวเปิดอบรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษในการประกอบกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ที่เน้นให้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสามัคคี และมีความปลอดภัย งานบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดอบรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้นำนักศึกษาขึ้น โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่องความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากคณะวิทยากร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมรับน้อง  ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข ผู้นำนักศึกษาทั้ง 5 คณะ และบุคลากรหอพัก

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย   และบรรลุวัตถุประสงค์ ของการรับน้องใหม่อย่างแท้จริง

july-05-2017-a

july-05-2017-a

july-05-2017-a

july-05-2017-a