ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร  คณบดี  ผู้อำนวยการศูนย์สำนักสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ และนักศึกษาใหม่เข้าปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย และชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษา ตลอดจนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จัดระหว่างวันที่ 19-20  กรกฎาคม 2560 โดยแบ่งตามคณะ 5 คณะ

สำหรับในปีการศึกษา 2560   มีนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รวม 4,498 คน (ตัวเลข ณ วันที่ 19 ก.ค.60) แบ่งเป็นคณะครุศาสตร์ 612 คน , คณะวิทยาศาสตร์ 732 คน , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,121 คน , คณะวิทยาการจัดการ 1,521 คน  และคณะเทคโนโลยี 512 คน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560