ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในยุคประเทศไทย 4.0 (รุ่นที่ 1) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในยุคประเทศไทย 4.0 (รุ่นที่ 1) ปีการศึกษา 2560

อาจารย์ที่ปรึกษา มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนของนักศึกษา บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา จะมี ความใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด อีกทั้งยังต้องให้คำปรึกษาทั้งทางด้านความก้าวหน้าของผลการเรียน และสังเกตเอาใจ ใส่ในพฤติกรรมของนักศึกษา ให้คำชี้แนะ ดูแลด้านสวัสดิการ และเป็นที่พึ่งของนักศึกษาได้ กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการให้คำปรึกษา  สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การดำเนินดำเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษามีการจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนานักศึกษา ในยุคประเทศไทย 4.0”  การเสวนาประเด็น แนวทางการขับเคลื่อนระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผู้แทนอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า  และ บรรยายให้ความรู้ในเรื่องข้อมูลจำเป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ  หลักการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและทักษะการให้คำปรึกษา โดยมีอาจารย์ที่ได้รับผิดชอบเป็นอาจารย์ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมการอบรมจำนวน 90 คน

โครงการอบรมพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการอบรมพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการอบรมพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการอบรมพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา