ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ให้นักศึกษาใหม่ การจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาดังต่อไปนี้ มาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

คณะวิทยาการจัดการ
1. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
2. สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ระดับปริญญาตรีเทียบโอน)

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา ทัศนศิลป์ (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)

คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (ระดับปริญญาตรีเทียบโอน)

 

ที่มา http://reg.udru.ac.th/index.php/2013-10-17-19-09-46/219----2560-.html