ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปฐมนิเทศ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 น.

คณะวิทยาการจัดการ  ที่อาคาร 3  

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่อาคาร 8  

คณะเทคโนโลยี ที่อาคาร 6  

คณะวิทยาศาสตร์ ที่อาคาร 9 ชั้น 3