ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บรรยากาศการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี

สำนักงาน ก.พ. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  รับเป็นศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค เพื่อสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560  ซึ่งได้มีการจัดประชุมชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการสอบ และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.

โดยในปีนี้ ก.พ. ได้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1-22 มีนาคม 2560  โดยมีศูนย์สอบทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ฉะเชิงเทรา  พระนครศรีอยุธยา  ราชบุรี  ชลบุรี เชียงใหม่  พิษณุโลก  นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี  สุราษฎร์ธานี  และสงขลา  โดยกำหนดสอบจำนวน 2 ครั้ง พร้อมกันทั้ง 11 ศูนย์สอบ คือ วันที่ 2 กรกฎาคม  และ วันที่ 6 สิงหาคม 2560  และจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

สำหรับศูนย์สอบ จ.อุดรธานี มีการสอบ 2 ครั้ง คือวันที่ 2 กรกฎาคม และ 6 สิงหาคม  2560  ครั้งแรกมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 40,000 ที่นั่ง แบ่งเป็น 5 สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์สอบกลาง  และครั้งที่ 2 มีผู้สอบ 10,000 ที่นั่ง  แบ่งเป็น 2 สนามสอบ คือโรงเรียนบ้านหมากแข้ง  และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์สอบกลาง

บรรยากาศการสอบ ก.พ.

บรรยากาศการสอบ ก.พ.