ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  อ.มนตรี วงระคร  รองคณบดี  คณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน  200  คน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ร่วมกับ  สำนักงานคุรุสภา เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  จึงได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาขึ้น เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการผลิตครู พัฒนากระบวนการฝึกวิชาชีพ สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา