ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาท ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560  โดยมี  ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดขึ้นเพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน แนะนำคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา  และให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และรับฟังการเสวนา “เรียนอย่างไรให้สำเร็จเร็วและมีคุณภาพ”  จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการแยกชี้แจงตามสาขาวิชา ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก  ได้แก่ สาขาวิชาบริหารการศึกษา และระดับปริญญาโท ประกอบด้วย  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา